Lưu trữ thẻ: giếng

Rom giếng trời T95U

giếng trời T95U phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU: