Lưu trữ thẻ: Thượng

Rom Thượng Vệ T95Z Plus

Thượng Vệ T95Z Plus phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2