Lưu trữ thẻ: X96

Rom X96 nhỏ

X96 nhỏ phiên bản RomBoxtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU: Amlogic

Rom X96 Tối đa

X96 Tối đa phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 phiên