Lưu trữ thẻ: hợp

Rom Hộp mở A4Pro

Hộp mở A4Pro phiên bản RomBoxtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU:

Rom Phổ biến phù hợp với Amlogic s905x

Phổ biến phù hợp với Amlogic s905x phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi