Lưu trữ thẻ: Mini

Rom TX3 Mini

TX3 nhỏ phiên bản RomBoxtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU: Amlogic

Rom Beelink GT1 Mini

Beelink GT1 Mini phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU: