Lưu trữ thẻ: TX3

Rom TX3 Mini

TX3 nhỏ phiên bản RomBoxtv: 9.13 Phiên bản vá có sửa lỗi: 9.13.2 CPU: Amlogic

Rom Tanix TX3

Tanix TX3 phiên bản slimBOXtv: 9.13 Phiên bản vá lỗi cố định: 9.13.2 CPU: Amlogic