Lưu trữ thẻ: Độc

Rom Độc tính 3

Độc tính 3 phiên bản slimBOXtv: 114,17 Phiên bản vá lỗi: 114.17.1 phiên bản mô-đun

Rom Độc tính 1

Độc tính 1 phiên bản slimBOXtv: 42.15-54.15 Phiên bản vá lỗi cố định: –.–.- Phiên