bản sao lưu mới

bản sao lưu mới

Phiên bản: 8.3.4

giới thiệu ngắn gọn:

Công cụ tạo bản sao lưu của ứng dụng và dữ liệu của chúng.

Đa dạng:

  • Sửa: Lên lịch khởi chạy khi chưa mở ứng dụng.
  • Khắc phục: Thiếu cuống khôi phục gói trong các ưu đãi đặc biệt.
  • Đã thêm: Hoạt ảnh cho các nút trên thanh điều hướng.
  • Đã sửa lỗi: Các thanh điều hướng bị chồng chéo.
  • Đã sửa lỗi: Sự cố khi khởi động lại ứng dụng khi mở AppSheet.

Tải xuống

Translate »