Phiên bản cao cấp của Lazy Media

Phiên bản cao cấp của Lazy Media

Phiên bản: 3.288

giới thiệu ngắn gọn:

Nhiều thư mục cho phép bạn tìm nội dung video từ hầu hết mọi nguồn miễn phí.

Đa dạng:

  • Đã sửa một số bộ cân bằng
  • Đã khắc phục sự cố phát lại với các nguồn Zombie, Lostfilm và Kinosearch

Tải xuống

Translate »