Rạp chiếu phim HD

Rạp chiếu phim HD

Phiên bản: 3.4.1

giới thiệu ngắn gọn:

Danh mục phim và chương trình truyền hình, sắp xếp, bộ lọc, torrent.

Đa dạng:

  • Một số tài nguyên đã được khôi phục
  • Các mục chẩn đoán Rezka đã được thêm vào cài đặt (tự động thay đổi tên miền khi khởi động, tìm kiếm hình ảnh hiện tại hoặc thêm hình ảnh của riêng bạn)

Tải xuống

Translate »