Trình phát đa phương tiện ViMu

Trình phát đa phương tiện ViMu

Phiên bản: 10:55

giới thiệu ngắn gọn:

Trình phát đa phương tiện nâng cao dành cho thiết bị Android TV và Google TV (TV và hộp giải mã tín hiệu).

Đa dạng:

  • Chuyển đổi hồ sơ DV
  • Những thay đổi và cải tiến nhỏ

Tải xuống

Translate »