Bước tiếp theo cho ống thông minh

Bước tiếp theo cho ống thông minh

Phiên bản: 21.34

giới thiệu ngắn gọn:

Ứng dụng xem YouTube trên Android TV và các hộp giải mã đa phương tiện.

Đa dạng:

  • Chế độ xem cũ của trang kênh: Cài đặt/Chung/Khác/Chế độ xem cũ của trang kênh
  • Thoát trình phát bằng cách nhấp đúp: Cài đặt/Trình phát/Thoát trình phát
  • Trình phát: Đã thêm cài đặt hiệu ứng cao độ (Hộp thoại Người chơi/Trụ sở chính/Hiệu ứng cao độ)
  • Đã thêm hình thu nhỏ video được cộng đồng đóng góp (Cài đặt/DeArrow/Khác/Thay thế hình thu nhỏ)
  • Đã thêm tiêu đề video được cộng đồng đóng góp (Cài đặt/DeArrow/Khác/Thay thế tiêu đề)

ATV_SYTV_Bridge_v2.1.apk — Sơ khai YouTube tiêu chuẩn (yêu cầu root)

Tải xuống

Translate »