Tắt logo bắt đầu trong Projectivy Launcher

Tắt logo bắt đầu trong Projectivy Launcher

Bản vá sẽ tắt hình ảnh khi chương trình khởi động.Đối với phần mềm dự án tivi hộp mỏng

Cài đặt

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả!

2. Đừng quên thực hiện việc này trước khi cài đặt hỗ trợ Chương trình đang ở sao lưu alpha và sử dụng dữ liệu hệ thống TWRP.
3. Sao chép kho lưu trữ chứa bản vá vào một thư mục /Bộ nhớ chia sẻ nội bộ/cập nhậtSBXtv (Nếu chưa có thư mục thì tạo thủ công)
4. Nhấn Cài đặt Thiết lập slimBOXtv – Project slimBOXtv – Cài đặt bản vá
5. Sau khi cài đặt xong, thiết bị sẽ tự khởi động lại

Tải xuống bản vá

Translate »